Двигателното развитие на бебето и специфични проблеми при недоносените. Интервю с доц. Чавдаров

Доц. Чавдаров има над 20 години опит в сферата на физикалната и рехабилитационната медицина при деца с двигателно изоставане и проблеми с координацията на движенията. В момента изпълнява длъжността управител на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и Речник рехабилитация на деца с церебрална парализа "Света София". Допитахме се до професионалното мнение на доц. Чавдаров за отговорите на най-често задаваните въпроси, които вълнуват майките на преждевременно родени деца. Казват, че недоносените бебета са рискова група за детска церебрална парализа – каква е причината за това?Незрялата нервно-мускулна система, често пъти съпроводена и от кислороден недостиг по време на раждането. Има ли нещо, което може/трябва да се направи в периода от раждането до изписването на недоносеното бебе, което да подпомогне неговото двигателно развитие? Да, има - правилно позициониране на детето в т.н. „ембрионална позиция", която дава възможност за активиране на свободни движения, необременени от гравитацията. Трябва ли всяко недоносено бебе да се консултира с рехабилитатор , независимо дали има някакви симптоми или не? КОНСУЛТАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ ЛЕКАРИ по неонатология, детски болести, детска неврология или физикална и рехабилитационна медицина. Рехабилитаторите/ Кинезитерапевтите извършват съответна кинезитерапия или апаратна физиотерапия, ако такава е назначена само от лекар по физикална и рехабилитационна медицина, съгласно стандартите на…

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа - консенсус

Ив. Чавдаров - Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение иРехабилитация на Деца с Церебрална Парализа "Св.София" – София В. Божинова - Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум" – София   1. Определение. “Детска церебрална парализа (ДЦП)” e група от непрогресиращи, но често променящи се синдроми на моторно увреждане, в резултат от лезии или аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от неговото развитие (Mutch et al. 1992). Освен моторното разстройство, възможна е увредата и на други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когнитивни или поведенчески нарушения, включващи дефицит на вниманието с хиперкинетично разстройство, депресия или разстройства от аутистичния спектър. 2. Честота. Честота на ДЦП в Европа е 2,0 - 2,5/1000 новородени деца. Наблюдава се много по-често при следните групи новородени с: Недоносеност. При раждане преди 33 г.с. ДЦП е 30 пъти по-честа, като 24,8‰ са с ДЦП. Незрялост (Small for gestational age). От родените с тегло < 1500 g – 60- 80‰ са ДЦП. Речник Асфиксия: При ниски стойности на Апгар, неонатални синдроми и неонатални гърчове: ДЦП се установява при 1.3 - 545.5‰. Мозъчен кръвоизлив и/или Речник перивентрикулна левкомалация. От родените с мозъчен кръвоизлив 50-100‰ – 48% са с ДЦП; 80-100% от децата с перивентрикулна…

Вътречерепни кръвоизливи при новородените. Д-р Т. Праматарова

Вътречерепните кръвоизливи са важен проблем в периода на новороденото, поради относително високата им честота и понякога неблагоприятна далечна прогноза. Те са най-честата причина за неврологична симптоматика в неонаталния период. Гестационната възраст на новороденото има определящо значение за локализацията на вътречерепен кръвоизлив. Така субдуралните кръвоизливи са предимно при доносени, а интравентрикуларните при недоносени под 35 г.с.         Основни типове вътречерепни кръвоизливи /хеморагии/ Тип Речник хеморагия Относителна честота Влияние на зрелостта Протичане Речник Епидурална, Речник субдурална рядка доносено > недоносено тежко Речник Субарахноидална честа недоносено > доносено доброкачествено Речник Интравентрикулна честа недоносено >доносено вариабилно Речник Малкомозъчна рядка недоносено >доносено злокачествено Речник Интрацеребрална рядка доносено >недоносено вариабилно Речник Субдурален кръвоизлив Честотата му е неточна, защото има и безсимптомни форми. Най-честите рискови фактори за него са: Високо тегло при раждане. Речник Протрахирано раждане. Интрапартална Речник асфиксия. Седалищно или друго патологично предлежание. Приложен Речник форцепс, вакуум екстракция и други. Различават се няколко клинични варианти на протичане: 1. Мълниеносно ( Речник фулминантно) протичане – при разкъсване на твърдата мозъчна обвивка и масивен кръвоизлив с притискане на мозъчния ствол. Детето от раждането е в кома с нарушения в дишането и сърдечна дейност, които водят до летален изход в първите часове след раждането. За щастие честотата му е ниска. 2. По-забавено протичане при малка хеморагия в задна черепна…

Инфекции в неонаталния период. Д-р Т. Праматарова

Една от целите на хилядолетието е намаляване на детската смъртност с 2/3 за периода 1990-2015 год. Неонаталната смъртност е отговорна за около 50% от смъртността до 5 годишна възраст и 2/3 от смъртността в първата година. Най-честите причини за неонатална смъртност са: 1. инфекциите, 2. недоносеността и 3. асфиксията при раждането. Плодът и новороденото са много податливи спрямо инфекции. Основните рискови фактори за неонатални инфекции могат да бъдат систематизирани в три големи групи: 1. Речник Интраутеринни – лошо хранене, лоши Речник пренатални грижи, употреба наркотици, множество аборти. 2. Речник Интрапартални – преждевременно пукнат околоплоден мехур повече от 12-18 часа, Речник фебрилитет при майката, продължително или трудно раждане, преждевременнно раждане, инфекция на пикочни пътища у майката, колонизация с гр. В стрептококи, без проведена профилактика. 3. Неонатални – ниско тегло при раждането, Речник асфиксия при раждането, мъжки пол и други. В зависимост от момента на заразяване инфекциите биват: 1. Вродени инфекции – причиняват се от възбудители, които преминават в плода през плацентата при инфекция у майката, при проникване на инфекция от родовите пътища при пукнат околоплоден мехур или инфектиране на плода при преминаването му през родовите пътища. 2. Придобити инфекции – при тях инфектирането става след раждането. Те се срещат 10 пъти по-често и честотата им зависи…

Вашето недоносено бебе е вече вкъщи! Честито :) А сега какво? Д-р Т. Праматарова

Родителите, чиито деца са имали продължителен престой в болницата, са обезпокоени за тяхното изписване. В идеалният случай, майката и бащата би трябвало да бъдат в една стая с бебето си, или най-малкото да спят в болницата, в близост до него за няколко дни и нощи до изписването, така че те да добият увереност и да се научат да се грижат за своето преждевременно родено дете. Преди изписването родителите трябва да получат съвети за храненето, добавянето на желязо и витамини, захранването, имунизациите и т.н. Те трябва да получат епикриза /една за тях и една за личния лекар/, която отразява грижите по време на изписването и нуждата от проследяване. Групи за помощ на родители на преждевременно родени деца могат да осигурят подкрепа за родителите, когато детето им е в болницата и съвети за преместването в къщи.   Стайна температура Родителите трябва да знаят, че стайната температура на първо време трябва да е по-висока от тази, при която се отглеждат доносените деца, а именно 23-24 С през деня и 20-21 С през нощта. Проветряване на стаята: 3-4 пъти дневно по 10-15 минути. По това време детето да бъде в друга стая или завито по-топло и с шапчица на главата. Къпане Къпането на недоносеното…
Страница 1 от 4
Банер

Консултация с психолог

Михаела Виденова - клиничен психолог Михаела Виденова
клиничен психолог
Консултация с психолог
ПРИЕМНО ВРЕМЕ
четвъртък от 18:30 до 20:00 ч
след предварително записване на
mvidenova@premature-bg.com