2012-09-17 12:34:07

Ваксини

Ваксиниране на недоносено бебе

Бел. ред: По-долу поместваме откъси от Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България. Тя претърпя значителни изменения през 2012 г. в частта, касаеща недоносените деца. Поместваме и двете версии, за да може всеки родител да е информиран относно промените. Зачеркнатите текстове са отпаднали, отбелязаните в зелено - допълнения от 2012 г.

 

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България

III. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
IV. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Противопоказания при имунизации на новородени деца
1. Противопоказания за отлагане на имунизации срещу хепатат В и туберкулоза:
1.1. Остри инфекциозни заболявания.
1.2. Фебрилни състояния.
1.3. Гърчов Хеморагичен синдром.
1.4. Съпътстващо лечение с кортикостероиди.

4. Исхемични, хеморагични, възпалителни и травматични увреждания на централната нервна система.
5. Проведени кръвопреливания.


2. Противопоказания за отлагане на останалите имунизации:
2.1. Неонатални гърчове с изключение на тези, дължащи се на преходни електролитни или метаболитни нарушения.
2.2. Перинатална Речник асфиксия и хипоксично-исхемична Речник енцефалопатия II, III степен на тежест, интравентрикуларни кръвоизливи III и IV степен и вътречерепни кръвоизливи с друга локализация.

3. Недоносеност:

недоносени деца с клинични и параклинични симптоми за интравентрикуларен кръвоизлив не се имунизират до 6-месечна възраст;

3.1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) Имунизации срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 г, стабилно клинично състояние и липса на противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.
3.2. В случаите, когато майката е с позитивен HBsAg, имунизацията срещу хепатит тип Б се провежда в първите 12 часа след раждането независимо от теглото и гестационната възраст на недоносеното дете.
3.3. Всички останали имунизации при недоносени деца се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (например при термин за раждане 20.IХ.2012 г. и раждане на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира след 20.ХI.2012 г.).

6.3. деца с много висок риск (родени с тегло под 1500 грама) се отлагат от имунизации до навършване на 6-месечна коригирана възраст; при тези деца не се провежда имунизация срещу коклюш;
6.4. недоносени деца с клиника на Речник неонатален Речник сепсис не се имунизират до 6-месечна възраст;
6.5. недоносени деца с клиника на бронхопулмонална Речник дисплазия не се имунизират с ДТК преди навършване на едногодишна възраст; тези деца могат да бъдат имунизирани с другите ваксини, изисквани през първата година след раждането, след предварителна консултация с неонатолог.


Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 2 се определя след консултация с педиатър от специализирана практика и при необходимост с детски невролог. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до 63 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите за срок над 63 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.

Източник :

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228

http://www.nsoplb.org/novini/2012/10/promeni-v-naredba-15-za-imunizaciite-v-rbБанер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446